O nás
    Stopa Klánovice
Základní organizace č. 01/91 Praha 9 Klánovice
Karla Křížka 990, 190 14 Praha 9 Klánovice
IČO: 63836335
Bankovní spojení: IPB, č. účtu: 151906475/0300
E-mail: stopa@stopa-csop.cz

STOPA

Mladí ochránci přírody
Karla Křížka 990, 190 14 Praha 9 Klánovice
IČO: 22716645
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 255125788/0300
E-mail: stopa@stopa-csop.cz

        ZO ČSOP Stopa Klánovice č. 01/91 je zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem registrace 00001400/001 ze dne 16.3.2001 za účelem zpracování osobních údajů členské evidence a registrace. Stopa, Mladí ochránci přírody je zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem registrace 00044136 ze dne 22.8.2012 za účelem evidence členů organizace.
        Organizace Stopa, Mladí ochránci přírody je od 19.8. 2012 kolektivním členem ZO ČSOP Stopa Klánovice.

        ZO ČSOP Stopa Klánovice vznikla na začátku roku 1996, kdy se zaregistrovala v rámci ČSOP (Český svaz ochránců přírody - jedná se o největší nevládní českou organizaci, která se zabývá ochranou přírody). Podařilo se nám dát dohromady skupinku 5 členů a po absolvování nezbytné papírové války (provedení různých registrací) jsme se staly organizací s právní subjektivitou. Organizace navázala na tradice turistického oddílu Stopa, který pracoval v rámci 186. Pionýrské skupiny od roku 1986
         Základní náplní činnosti organizace je do práce s dětmi organizovanými v oddílu MOP Stopa. Jedná se o oddíl mladých ochránců přírody, který má zhruba 30 dětí a jeho činnost se zaměřuje na turistiku a poznávání přírody. Stopa je koedukovaný oddíl s širokým věkovým rozsahem. Tato skladba zajišťuje kontinuitu oddílu a dále možnost vedení mladších dětí staršími a zkušenými. Velký počet dětí v oddíle však přináší i určité problémy, zorganizovat a připravit smysluplnou činnost pro velký počet dětí je náročné. Z tohoto důvodu také omezujeme příjem nových dětí a budeme vděční každému, kdo nám v naší činnosti s dětmi pomůže.
        . Činnost oddílu Stopa vychází z pravidelných schůzek, které se již tradičně konají v pondělí odpoledne. Dále pro děti organizujeme každý rok letní týdenní tábor, dva až tři víkendové výjezdy do přírody a několik jednodenních akcí. Děti absolvují každý rok celoroční hru, která je motivuje k činnosti. Naše práce s dětmi nespočívá v pouhém zabavování, ale snažíme se jim přiblížit přírodu a naučit je chovat se v ní, chránit ji a v neposlední řadě naučit se chovat kamarádsky k sobě navzájem. Tuto činnost považujeme za nejlepší ochranu dětí a mládeže před působením negativních vlivů dnešní společnosti jako jsou konsumní způsob života, násilí, kriminalita mládeže, rasová nenávist, drogy, alkohol a prostituce. Dva roky působil v rámci naší organizace i dětský oddíl Datlíci, jeho činnost jsme však museli z důvodu časového zaneprázdnění vedoucích ukončit
        Naše činnost je zaměřena i na neorganizovanou mládež. Pořádáme pravidelně každý rok akci pro mateřskou školu pod názvem les plný zvířátek. Starší děti z oddílu Stopa si připravují pro děti z MŠ různé drobné soutěže a úkoly na řadě stanovišť rozmístěných v lese. Jedná se v podstatě o základní ekologickou výchovu pro malé děti. Z této akce se již stala tradice.
        Druhou významnou oblastí naší činnosti je údržba a rozšiřování naučné stezky Klánovickým lesem. Základní část této stezky jsme navrhli již v letech 1993 - 1994 a realizovali v roce 1995. Dnes má naučná stezka na trase o délce 12,5 km 17 zastávek, kdy jedna ze zastávek je koncipována jako lesní dětské sportoviště s řadou atrakcí pro děti (houpačky a prolézačky). Na všech zastávkách jsou cedule s textem a jednoduché lavičky. Některé zastávky jsou doplněny stolem se dvěma lavičkami a houpačkou pro děti. Stezka popisuje především historii Klánovic, Klánovického lesa a okolních obcí a městeček, ale i přírodu Klánovického lesa a její ochranu. O naučné stezce pravidelně vydáváme brožury, v roce 2008 jsme realizovali již 4. vydání. Do údržby a úklidu naučné stezky jsou zapojovány i děti z oddílu Stopa.
         Další naše činnost je zaměřena na ochranu Klánovického lesa. V roce 1997 jsme se angažovali v akci proti velkoplošné těžbě v našem lese. Za základní úspěch této akce považujeme fakt, že se o Klánovický les začal podstatně více starat Odbor životního prostředí MHMP, který nechal vypracovat plány péče o zdejší přírodní rezervace, vyznačil jejich hranice a postupně umisťuje v lese informační cedule a další prvky jako např. lavičky. Lesní závod Mělník, pod který náš les spadá, významně omezil velkoplošnou holosečnou těžbu a zaměřil se na šetrnější formy hospodaření. Dále jsme se angažovali v akci týkající se vzniku stezek pro koně v našem lese. Byla navržena síť koňských tras, MÚ Klánovice nechal na základě nich zpracovat realizační studii, ale v důsledku nedostatku finančních prostředků k jejich realizaci nedošlo. Další aktivitou je účast na akcích proti vzniku golfových hřišť v Klánovickém lese. Snažíme se dle svých sil a možností zamezit vzniku těchto hřišť na úkor lesa, protože se jedná o nevratný zásah do našeho lesa absolutně se neslučující s jeho ochranou.
        O náš les se však staráme i v rámci činnosti dětského oddílu Stopa. Vyrábíme s dětmi budky pro ptáky, rozvěšujeme je po lese a podle možností i pravidelně čistíme, organizujeme úklid lesa (sběr odpadků v lese podél cest se zaměřením na trasu naučné stezky) a již tradiční předvánoční krmení zvířátek v lese. Pro lesní zvířata též sbíráme žaludy.
        V roce 2012 došlo k rozporům mezi Ústřední výkonnou radou ČSOP a Sdružením MOP ČSOP, které zajišťovalo v rámci ČSOP činnost dětských oddílů MOP (mladí ochránci přírody). Vedením SMOP ČSOP byla založena nová organizace pracující s dětmi a mládeží s názvem Mladí ochránci přírody. Vzhledem k tomu, že jsme důvěřovali lidem ve vedení SMOP, rozhodli jsme se převést náš dětský oddíl Stopa pod nově vzniklou organizaci jako její článek Stopa, Mladí ochránci přírody a zároveň jsme toto občanské sdružení přijali jako kolektivního člena do ZO ČSOP Stopa Klánovice. Děti byly převedeni do této nově vzniklé organizace a s nimi 2 dospělí členové ZO ČSOP, tak aby byly splněny podmínky pro vznik této organizace s právní subjektivitou podle stanov.
         Naše činnost je finančně náročná, protože se snažíme, aby námi pořádané akce byly přístupné všem dětem. Nemalé prostředky věnujeme též na údržbu a rozšiřování naučné stezky. Zde chceme poděkovat nejvýznamnějším sponzorům, kteří podporují naši činnost finančními dary či prostřednictvím grantů na základě námi podávaných projektů. Bez jejich finančních příspěvků by naše činnost nemohla být taková, jaká je. Jedná se především o:
  • Pan Michal Voráček a jeho Nadace pro obnovu a rozvoj
  • Ministerstvo školství a mládeže České republiky
  • Městská část Praha Klánovice
  • Magistrát Hlavního města Prahy
        Naše internetové stránky mají za úkol informovat širokou veřejnost o naší činnosti. Druhým jejich posláním je zajistit aktuální informace pro děti z oddílu Stopa a jejich rodiče. Jsou zde pravidelně uveřejňovány informace o chystaných akcích, přihlášky na akce apod. V neposlední řadě slouží naše internetové stránky jako jakási kronika oddílu.
        Závěrem chceme poděkovat panu Voráčkovi, díky jeho finančnímu příspěvku můžeme provozovat naše internetové stránky v takové podobě, jak je vidíte na adrese www.stopa-csop.cz.

poslední změna: 12. října 2o16  |  jste návštěvník číslo: 387633o    
webmaster: Capy  |  design: Ange Advertising creation 2oo3