Naučná stezka Klánovickým lesem
    Ochrana přírody Klánovického lesa
        Klánovický les je největší lesní celek na území Prahy. Z tohoto hlediska vychází ochrana zdejší přírody. Celá část Klánovického lesa, která se nachází na katastru Prahy, je začleněna do přírodního parku Klánovice - Čihadla. Klánovický les je tak řazen mezi lesy zvláštního určení, kde by měl převažovat veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí a dále zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa nad jeho produkční tj. ekonomickou funkcí. V Klánovickém lese je v souhlase s jeho určením zakázáno: tábořit, rozdělávat ohně, odhazovat odpadky, kouřit, rušit klid hlukem, poškozovat nebo ničit přírodu, nechávat volně pobíhat psy. Jízda na kolech se zde povoluje jen na komunikacích a na cyklistických trasách, jízda na koních je povolena jen na schválených a vyznačených trasách. Pěší pohyb je povolen i mimo komunikace.
        Na území Klánovického lesa se dále nacházejí dvě přírodní rezervace. Starší z nich s názvem Klánovický les má dvě části (Blatov - část lesa na západ od rybníka Placiny a část Vidrholec, která se rozkládá v jihovýchodní části lesa). Předmětem ochrany jsou zde zachovalé dubové lesy a mokřady. Druhou zdejší rezervací je Cyrilov. Tato rezervace se rozkládá v severovýchodní části lesa a to jak na území Prahy, tak na území okresu Praha Východ. Předmětem ochrany jsou zde opět doubravy, populace bříz, lužního ekotypu habru a starých borovic. Obě rezervace jsou nově označeny informačními cedulemi a dále po obvodu dvojitými červenými pruhy na stromech. Veřejnosti jsou tato území přístupná jen po lesních cestách. Není dovoleno do území přírodních rezervací zasahovat a odnášet z území jakékoliv přírodniny.
        Každý z nás svou praktickou činností může přispět k ochraně životního prostředí. Zde v našem lese toho lze dosáhnout ukázněností a dodržováním výše uvedených pravidel. Každý z návštěvníků by se měl především řídit heslem odnést si odtud vše, co si sem přinesl a nenechávat nám tu hromady odpadků.poslední změna: 12. října 2o16  |  jste návštěvník číslo: 387633o    
webmaster: Capy  |  design: Ange Advertising creation 2oo3