Výroční zpráva za rok 2o13
    16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1o | o9 | o8 | o7 | 
Kontakt: Členská základna:
 • 13 členů starších 18 let
 • 1 kolektivní člen Mladí ochránci přírody, Stopa
Hlavní oblasti činnosti: Činnost v roce 2o13:
 • 1. Podpora našeho kolektivního člena - organizace Mladí ochránci přírody, Stopa:
  • Organizace Mladí ochránci přírody, Stopa převzala v roce 2012 děti organizované v původním MOP Stopa. Podrobnosti o činnosti této organizace budou uvedeny ve výroční zprávě organizace Mladí ochránci přírody, Stopa. Zde uvádíme pouze nejdůležitější akce s dětmi – tábor, víkendové akce a některé další akce:
  • 12. – 14.4. víkendový výjezd v ubytovně ZO ČSOP Vlašim, 12 dětí, 3 vedoucí
  • 29.6. – 7.7. tábor v ubytovně ATOM Sloup v Čechách, 16 dětí, 5 vedoucích
  • 11. – 13.10. víkendový výjezd v ubytovně ATOM Opárenský mlýn, 16 dětí, 3 vedoucí
  • 25. – 29.11. výukový pobyt v Chaloupkách o.p.s. Kněžice, 6 dětí, 1 vedoucí

  • 2. Práce s neorganizovanými dětmi a pro veřejnost:
   • 11.5. Účast oddílu Stopa na Běhu naděje – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnilo 8 dětí pod vedením Petra Macháče.
   • 19.5. - Akce Les plný zvířátek pro děti z mateřské školky. Z naší strany se na přípravě podílelo 19 dětí z oddílu včetně tří dospělých. Naše děti si připravily pro malé děti na 8 stanovištích různé jednoduché soutěže z oblasti ekologie a poznání přírody. Menší Stopáci pak vodili malé děti po skupinkách po trase, kde plnily různé jednoduché úkoly částečně zaměřené na jednoduchou ekologii a poznávání přírody. Na každém stanovišti na ně čekala drobná sladká odměna, na konci pak diplom a malý dárek. Pěkné počasí vylákalo na tuto akci cca 60 malých dětí. Po zkušenostech z loňského roku jsme na to však byli připraveni a diplomů i odměn bylo dostačující množství. Z výsledku akce jsme byli všichni velmi spokojeni.
   • 4.9. Účast na akci veletrh kroužků pro veřejnost, která se konala na hřišti u ZŠ Klánovice.

  • 3. Údržba a rozšiřování naučné stezky Klánovickým lesem:
   • Základní činnost na naučné stezce byla směrována na její údržbu a doplnění. Hlavním prvkem, který vhodně doplňuje trasu naučné stezky je můstek přes potůček vybudovaný před zastávkou č. 13. Zde byl problém přejít potok suchou nohou v době deštivého počasí. Můstek zjednoduší návštěvníkům cestu po naučné stezce. Další prostředky byly věnovány na nezbytné opravy prvků naučné stezky. Byly vyměněny 3 informační cedule, 1 stůl a provedeny opravy 3 houpaček. Tyto práce prováděl na objednávku pan Sedláček. Montáž desek s texty a dalších drobných oprav včetně kontroly naučné stezky prováděl David Trojan. V neposlední řadě byl připraven a realizován dotisk nové mapky do brožurek o naučné stezce.
   • 24. 4. Úklid lesa na trase naučné stezky. Akce se zúčastnilo 19 dětí z MOP Stopa, 2 vedoucí, další 3 dospělé osoby (rodiče dětí) a 10 studentů ze SOU Vysočanská pod vedením prof. Martiny Prknové. Šli jsme po třech trasách (1. trasa směrem na Štramberk a podél trati k nádraží, 2. trasa vedla západní částí lesa přes Placiny a Nové Dvory, 3. trasa po kraji lesa směrem k fotbalovému hřišti a po žluté turistické značce směrem k nádraží). Množství odpadků v lese mírně ubývá, vysbírali jsme 12 pytlů směsného odpadu a několik větších kusů železa (pletivo, zbytky kola a dětského kočárku). Pytle s odpadem odvezli pracovníci MČ Klánovice.

  • 4. Další činnost:
   • Byly provozovány vlastní internetové stránky na adrese www.stopa-csop.cz společně s e-mailovou adresou stopa@stopa-csop.cz. Na internetových stránkách jsou uvedeny základní informace o naší ZO, výroční zprávy za uplynulé roky, kompletní text naučné stezky včetně mapy, fotoarchiv, informace o činnosti oddílu Stopa včetně aktuálních informací pro děti. O stránky se stará David Trojan.
   • 12.2. Výroční schůze ZO za účasti 7 členů

  • Hospodaření ZO ČSOP:
   • Celkové příjmy: 38.006,47 Kč
   • Složení příjmů:

   • - Členské příspěvky 3.000,-

    - Příspěvky dětí na akce 69.200,-

    - Dar p. Voráčka a jeho Nadace pro obnovu a rozvoj 35.000,-

    - Úroky z vkladů 6.47,-
   • Celkové výdaje: 38.944,- Kč
   • Složení výdajů:

   • - Výdaje na naučnou stezku 25.230,-

    - Převod části daru Nadace pro obnovu a rozvoj na podporu MOP Stopa 9.770,-

    - Provozní režie 446,-

    - Odvody členských příspěvků 3.000,-

    - Služby 498,-

    Výsledek hospodaření je – 937,53 Kč. Tato ztráta je způsobena režijními náklady ZO a dále nezbytnými službami (náklady na doménu www.stopa-csop.cz, nájem účetního programu Money.)

    Děkujeme tímto panu Voráčkovi a jeho Nadaci pro obnovu a rozvoj za podporu našich aktivit týkajících se naučné stezky Klánovickým lesem a podporu práce s dětmi v MOP Stopa.

  Na závěr děkujeme všem členům naší organizace za nezištnou pomoc při práci. Jedná se především o Petru Fišerovou, která pomáhala s vedením MOP Stopa a s přípravou a vedením tábora, dále o Miladu Teubnerovou, Davida Salova, a Davida Trojana, kteří pomáhali s vedením tábora. Zvláštní dík patří Davidovi Trojanovi za pomoc s údržbou naučné stezky.

  V Praze dne 13.1.2014

  Ing. Petr Macháč
  hospodář ZO
  Mgr. Marie Macháčová
  statutární zástupce ZO
  Výroční zpráva Mladí ochránci přírody, Stopa za rok 2013

  Kontakt: Členská základna:
  • 2 členové starší 18 let
  • 32 dětí
  Činnost v roce 2o13:
  • 1. Hlavní oblast činnosti:
   • Naše organizace si jako organizační jednotka organizace Mladí ochránci přírody dala za cíl práci s dětmi a mládeží, mimoškolní výchovu a vzdělávání zaměřené na poznávání přírody a turistiku.
   • Naše činnost s dětmi vycházela z pravidelných schůzek konaných vždy v pondělí od 16.30 hod. Základní snahou vedoucích je činnost v přírodě – v Klánovickém lese, schůzky v propůjčené třídě ZŠ Klánovice pořádáme jen v případě deště či jiné klimaticky katastrofické situace (např. zamrzlé rtuti u teploměru). Neodradí nás ani tma v zimním období a divoká prasata, kterými se to v našem lese jen hemží – máme statečné děti, které je zaženou. V roce 2013 jsme s dětmi absolvovali 33 schůzek a krátkých víkendových akcí. Základem schůzek byly hry a soutěže zaměřené na poznávání přírody. Dále jsme byly na třech jednodenních výletech, na dvou víkendových výjezdech, na letním táboře a koncem listopadu se 6 našich dětí zúčastnilo výukového pobytu na Chaloupkách.
   • Ve školním roce 20012/2013 byla pro děti organizována celoroční hra o Stopy. Děti dostávaly za splnění různých úkolů či za účast na vybraných akcích Stopy – malé hliněné destičky s vyraženým znakem Stopy a bodovou hodnotou (1 – 3 body), kterých bylo 21 - celkem se jednalo o 44 bodů. Závěrem školního roku byl pro děti, které získaly minimálně 26 bodů, připraven za odměnu jednodenní tajný výlet. Tato bodová hladina byla nastavena tak, aby děti, které se pravidelně účastní činnosti oddílu neměly problém s účastí na tajném výletě, pro děti chodící jen občas je to však pobídka k intenzivnější práci. Ve školním roce 2013/14 jsme pro děti opět připravili celoroční hru. Jako odměny za splnění úkolů děti získávají kartičky, na kterých jsou fotografie z naší loňské činnosti. Koncem školního roku opět bude na úspěšné děti čekat tajný výlet za odměnu.
   • 12.1. - První významnou akcí byl tradiční novoroční výlet do Škvorecké obory, kde si děti na lihových vařičích připravují čaj a polévky. Výlet jsme absolvovali podél potoka Výmoly a dále Klánovickým lesem za pěkného zimního počasí, kdy na zemi ležel slabý poprašek sněhu. Výletu se zúčastnilo 7 dětí a 3 vedoucí.
   • V lednu a začátkem února jsme pracovali ve škole s mapami. Děti se při těchto aktivitách učí zacházet s mapou a buzolou.
   • 9.2. – Čištění ptačích budek v lese za účasti 17 dětí, 4 vedoucích a dvou maminek. Tato akce je zaměřena na zkvalitnění hnízdících možností pro zpěvné ptactvo v našem lese.
   • 8.4. – Čištění studánky v lese, kdy děti zbavují bláta, klacků a starého listí studánku v západní části Klánovického lesa. Akce se zúčastnilo 19 dětí a 3 vedoucí
   • 12. – 14. 4. – Víkendový výjezd do Vlašimi, ubytováni jsme byli v ubytovně ČSOP. Akce se vydařila včetně počasí, které nám přálo. Cílem sobotního výletu byla obora u vesnice Bolinka, kde jsme viděli početné stádo jelení a daňčí zvěře při krmení na vzdálenost několika desítek metrů včetně výkladu pana hajného a ukázky paroží. Odpoledne jsme pokračovali k nedalekému poutnímu kostelu Loreta a dále kolem zemědělské usedlosti Skálov a kolem řady rybníků do Vlašimi. Cestou se k nám přidal toulavý pes, který nás sledoval až do Vlašimi. Nebyl nebezpečný, ale nevěděli jsme co s ním, tak jsme to vyřešili zavoláním policii, která chudáka psa odvezla do útulku. Večer jsme v zámeckém parku hráli drobné hry. Druhý den dopoledne jsme opět navštívili zámecký park. Během víkendu jsme hledali příznaky jara v akci vyhlášení Mladými ochránci přírody. Většina dětí napsala o hledání krátký zápis, za který byly odměněny body do celoroční hry. Výletu se zúčastnilo 12 dětí a 3 vedoucí.
   • 24.4. - Úklid lesa na trase naučné stezky. Akce se zúčastnilo 19 dětí z MOP Stopa, 2 vedoucí, další 3 dospělé osoby (rodiče dětí) a 10 studentů ze SOU Vysočanská pod vedením prof. Martiny Prknové. Šli jsme po třech trasách (1. trasa vedla směrem na Štramberk a podél trati k nádraží, 2. trasa vedla západní částí lesa přes Placiny a Nové Dvory, 3. trasa po kraji lesa směrem k fotbalovému hřišti a po žluté turistické značce směrem k nádraží). Množství odpadků v lese mírně ubývá, vysbírali jsme 12 pytlů směsného odpadu a několik větších kusů železa (pletivo, zbytky kola a dětského kočárku). Pytle s odpadem odvezli pracovníci MČ Klánovice.
   • 11.5. - Účast na Běhu naděje – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnilo 8 dětí a 1 vedoucí.
   • 19.5. – Akce Les plný zvířátek pro děti z mateřské školky. Z naší strany se na přípravě podílelo 19 dětí z oddílu včetně tří dospělých. Naše děti si připravily pro malé děti na 8 stanovištích různé jednoduché soutěže z oblasti ekologie a poznání přírody. Menší Stopáci pak vodili malé děti po skupinkách po trase. Na každém stanovišti na ně čekala drobná sladká odměna, na konci pak diplom a malý dárek. Pěkné počasí vylákalo na tuto akci cca 60 malých dětí. Po zkušenostech z loňského roku jsme na to byli připraveni a diplomů i odměn bylo dostačující množství. Výsledkem akce jsme byli všichni velmi spokojeni.
   • 15.6. – Tajný výlet. Původně jsme měli naplánovaný tajný výlet na 8.6. a připravoval ho Honza Drnek do oblasti posázavské stezky. Povodeň však zabránila uskutečnění této akce. Výlet jsme uspořádali o týden později v náhradní trase kolem Jílového s návštěvou štoly sv. Josefa a muzea v Jílovém. Akce se zúčastnilo pouze 5 dětí a 2 vedoucí. Malá účast dětí byla dána tím, že v tomto náhradním termínu byly děti ze ZŠ Klánovice vesměs na školách v přírodě.
   • 29.6. – 7.7. Tábor v ubytovně ATOP Sloup v Čechách za účasti 16 dětí a 5 vedoucích. Vzhledem k menšímu počtu dětí jsme na táboře rozdělili děti pouze do 3 družin, které vedla Petra Fišerová, Milada Teubnerová a David Sulov (přítel Milady). Maruška se starala o potraviny a zdravotnictví a Petr byl hlavním vedoucím. Táborem provázela děti celotáborová hra připravená Davidem Trojanem, která byla opět zaměřena na taktický nákup částí měst a vesnic s cílem získat co největší bodovou hodnotu všech nakoupených dílů. Při nevhodně zvolené taktice se dalo ovšem prodělat. Vstupním kapitálem do hry byly body získané za každodenní aktivity na táboře (úklid, hry, soutěže, příroda a turistika). Každý večer po nezbytném putování po mapě či křížovce, kdy si děti zpětně prošly ten den konaný výlet, se pořádalo obchodování (družiny kupovaly domy, silnice, dílny, kostely, university, potraviny pro obyvatele a další věci jako na opravdové burze). Základní náplní a cílem tábora byla samozřejmě turistika, tj. poznávání okolí Sloupu. První výlet byl „zahřívací“, kdy jsme šli do Nového Boru, kde jsme si prohlédli sklářské muzeum a na zpáteční cestě děti hrály hry. Druhý den jsme navštívili Tolštejn a vrchol kopce Jedlová. Další výlet zavedl děti do hlubokých lesů mezi Jedlovou a Chřibskou. Mezi tradiční akce našich táborů patří celodenní orientační hra v okolí tábora. Díky hrozící bouřce Petr, který schovával po cestě dopisy, svezl po svém návratu do ubytovny postupně jednotlivé družiny zpět, na štěstí to stihl do začátku průtrže mraků se silným krupobitím. Jeden kratší výlet byl orientován na poznání nejbližšího okolí Sloupu – Modlivý důl a amfiteátr s vytesanými skalními chodbami. Tento výlet byl doplněn hrami podobně jako odpočinkový den. Trasa posledního výletu vedla z Jedlové na Sirný pramen a k romantické zřícenině hradu Milštejna, kde družiny hledaly poklad jako odměnu za dosažené výsledky v celotáborové hře. Poslední večer na děti čekal táborák a pak už jen cesta do Klánovic.
   • 2.9. - První schůzka ve školním roce 2012-2013. Nový školní rok jsme zahájili se 17 dětmi, postupně se počet dětí zvýšil na 32. Deset z nich jsou nováčkové.
   • 4.9. – Účast na akci Veletrh kroužků pořádaném na hřišti ZŠ.
   • 11. – 13.10. – Víkendový výlet do Opárenského mlýna (ubytovna ATOM blízko Lovosic), kde jsme byli již v loňském roce ve stejném termínu, jen počasí bylo horší. V pátek lilo a děti přišly do ubytovny pěkně mokré. Míla Fišera však už uměl topit v peci ve společenské místnosti, takže sušení bylo bez problému. V sobotu, kdy jsme byli na celodenním výletě – okruhu kolem Opárenského údolí, bylo zataženo a později odpoledne začalo mrholit. Špatná viditelnost nás okradla o výhledy po krásném kraji Českého středohoří. Jediným kladem byla vyšší teplota oproti loňské návštěvě, takže se ubytovna dala celkem snadno vytopit. Oba večery jme strávili hrami. V sobotu jsme plánovali noční stezku odvahy, ale déšť nám tuto aktivitu nedovolil uskutečnit. V neděli, kdy jsme jeli domů, bylo nádherné počasí. Akce se zúčastnilo 16 dětí a 3 vedoucí.
   • 25. – 29.11. Účast 6 našich dětí na výukovém programu ve středisku ekologické výchovy Chaloupky, které se nachází se mezi Jihlavou a Třebíčí. Akci pořádala Maruška Macháčová se svojí třídou a děti ze Stopy se k této akci připojily. Vedle našich dětí se na pobytu vystřídala Petra Fišerová a Petr Macháč jako vedoucí. Během pobytu si děti vyzkoušely řadu zimních aktivit (výrobu obilí a mouky, pečení chleba, kácení stromů, práce na statku – krmení zvířat, výrobu másla a jogurtu, staré dětské hry apod.). Další náplní byly hry, soutěže, hraní divadla, noční stezka odvahy a závěrečná konference, kde skupinky dětí prezentovaly dílčí aktivity, které během pobytu poznaly.
   • 2.12. - Mikulášská schůzka spojená s pečením perníčků, výrobou drobných ozdob z pedigu a stloukáním krmítek pro ptáky do lesa. Toto vše se odehrávalo v bytě Fišerů za účasti 22 dětí.
   • 15.12. – Výlet do skanzenu v Kouřimi, kde děti měly možnost vidět adventní zvyky našich předků. Výlet byl zpestřen tím, že do Kouřimi ještě po povodních nejezdí vlak. Náhradou byl miniaturní autobus, kde jsme byli solidně nacpáni. Výletu se zúčastnilo 11 dětí a 2 vedoucí
   • 21. 12. - Krmení ptáků a zvířátek v lese je již dlouhá léta tradičně poslední akcí Stopy na konci kalendářního roku. Akce se zúčastnilo 16 dětí z oddílu, jejich sourozenci a rodiče. V lese jsme vyvěsili 5 krmítek a nasypali drobné zvěři řadu pochoutek.

   • Hospodaření MOP:
    • Celkové příjmy: 107.872,29 Kč
    • Složení příjmů:

    • - Členské příspěvky 11.600,-

     - Účastnické poplatky dětí na akce 58.400,-

     - Úroky z vkladů 2,29,-

     - dotace a dary pro činnost s dětmi:

     - MČ Klánovice 13.000,-

     - dotace na provoz dětského kolektivu získaná od SMOP ČSOP 1.739,-

     - MHMP přes organizaci MOP: 4.500,

     - tábor 8.800,-

     - víkendové akce 3.000,-,-

     - Nadace pro obnovu a rozvoj (přes ZO ČSOP 01/91) 9.770,-

     - dar M. Havlička 300,-

     -převod části členských příspěvků z roku 2012 3.000,-
    • Celkové výdaje: 101.988,- Kč
    • Složení výdajů:

    • - nákup materiálu 2.583,-

     - nákup materiálu pro přímou činnost s dětmi 4.466,-

     - ubytování na akcích 38.305,-

     - nákup potravin na akcích 31.389,-

     - doprava na akce 15.423,-

     - vstupné na akcích 498,-

     - obecné služby 930,-

     - režie organizace 462,-

     - převod příspěvků za děti do roku 2014 2.800,-

     - odvod příspěvků do MOP 3.400,-

     Výsledek hospodaření je 5.884.29 Kč. Kladný výsledek hospodaření je dán příjmem příspěvků od dětí, které použijeme jako finanční zajištění možných budoucích ztrát či krytí záloh na dotace či projekty, které můžeme získat až v průběhu či koncem roku.

     Děkujeme tímto všem našim dárcům a sponzorům za podporu naší činnosti. Jedná se o Městskou část Praha Klánovice, Magistrát hlavního města Prahy, Nadaci pro obnovu a rozvoj pana Voráčka a pana Havličku.

   Dále děkujeme vedení organizace Mladí ochránci přírody za jejich podporu naší činnosti s dětmi. V neposlední řadě chci jako statutární zástupce naší organizace Mladí ochránci přírody Stopa poděkovat za nezištnou pomoc při vedení oddílu dětí Petře Fišerové, Davidu Trojanovi, Marii Macháčové a dalším členům ZO ČSOP 01/91.

   V Praze dne 15.1.2014

   Ing. Petr Macháč
   hospodář ZO


poslední změna: 12. října 2o16  |  jste návštěvník číslo: 387633o    
webmaster: Capy  |  design: Ange Advertising creation 2oo3