Výroční zpráva za rok 2o14
    16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1o | o9 | o8 | o7 | 
Kontakt: Členská základna:
 • 11 členů starších 18 let
 • 1 kolektivní člen Mladí ochránci přírody, Stopa
Hlavní oblasti činnosti: Činnost v roce 2o14:
 • 1. Podpora našeho kolektivního člena - organizace Mladí ochránci přírody, Stopa:
  • Organizace Mladí ochránci přírody, Stopa je od roku 2012 kolektivním členem naší ZO. Podrobnosti o činnosti této organizace budou uvedeny ve výroční zprávě organizace Mladí ochránci přírody, Stopa. Zde uvádíme pouze nejdůležitější akce s dětmi – tábor, víkendové akce a některé další akce:
  • - 8. – 11.5. víkendový výjezd v ubytovně ATOM Janov nad Nisou, 12 dětí, 4 vedoucí.
  • - 28.6. – 6.7. tábor ve středisku ekologické výchovy Chaloupky o.p.s. Kněžice, 24 dětí, 5 vedoucích.
  • - 17. – 19.10. víkendový výjezd v autokempu Sedmihorky, 16 dětí, 2 vedoucí
  • 25. – 29.11. výukový pobyt ve středisku ekologické výchovy Chaloupky o.p.s. Kněžice, 7 dětí, 1 vedoucí

 • 2. Práce s neorganizovanými dětmi a pro veřejnost:
  • - 18.5. Účast oddílu Stopa na Běhu naděje – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnilo 10 dětí pod vedením Petra Macháče.
  • - 25.5. Akce Les plný zvířátek pro děti z mateřské školky. Z naší strany se na přípravě podílelo 23 dětí z oddílu včetně tří dospělých. Naše děti si připravily pro malé děti na 7 stanovištích různé jednoduché soutěže z oblasti ekologie a poznání přírody. Menší Stopáci pak vodili malé děti po skupinkách po trase, kde plnily různé jednoduché úkoly. Na každém stanovišti na ně čekala drobná sladká odměna, na konci pak diplom a malý dárek. Dílčím nedostatkem akce byla menší účast malých dětí (cca. 30). Tento fakt byl způsoben tím, že si Mateřská škola Klánovice na stejný termín naplánovala celodenní výlet, i když jsme pana ředitele Žáka s dostatečným předstihem informovali o akci, která byla zaměřena především na děti z MŠ.
  • - 3.9. Účast na akci veletrh kroužků pro veřejnost, která se konala na hřišti u ZŠ Klánovice.

 • 3. Údržba a rozšiřování naučné stezky Klánovickým lesem:
  • - V letošním roce byl proveden archeologický výzkum na lokalitě Žák + Hol archeologem Michalem Beránkem. Výsledkem jeho práce je zajímavý závěr v tom smyslu, že vesnice Žák jako taková neexistovala – jednalo se o jedinou vesnici Hol. Žák je pouze pozdější název rybníka, který se nacházel na místě bývalé vesnice Hol. Na základě těchto poznatků se organizace Strom z Újezda nad Lesy rozhodla ve spolupráci s výše jmenovaným archeologem a Lesy České republiky připravit v lokalitě Hol archeologickou naučnou stezku. Na základě jednání s paní Kazdovou z organizace Strom jsme se rozhodli upravit texty zastávky č. 3, která bude přejmenována na Zaniklá vesnice Hol a zastávky č. 5 – Historie Klánovického lesa podle nových skutečností. Naše zastávka č. 2 bude vstupní branou do připravované archeologické stezky a vlastní text zde nebudeme mít žádný. Texty zastávek 3 a 5 jsme upravili a nechali je vytvořit sítotiskové desky. V příštím roce dále plánujeme nový text zastávky č. 1 spolu s mapkou a dostisk změn do brožury o naučné stezce.
  • - Na naučné stezce byly provedeny následující práce (zajistil pan Sedláček): Výroba a montáž 2 kládových houpaček na zastávkách č. 3 a 9, 1 houpačky – beranidla a nové cedule na zastávce č. 6 a dále nové lavičky na zastávce 8. Na zastávkách 9 a 10 byly pak opraveny poškozené lavičky. Montáž desek s texty a další drobné opravy včetně kontroly naučné stezky prováděl David Trojan.

 • 4. Další činnost:
  • - Byly provozovány vlastní internetové stránky na adrese www.stopa-csop.cz společně s e-mailovou adresou stopa@stopa-csop.cz. Na internetových stránkách jsou uvedeny základní informace o naší ZO, výroční zprávy za uplynulé roky, kompletní text naučné stezky včetně mapy, fotoarchiv, informace o činnosti oddílu Stopa včetně aktuálních informací pro děti. O stránky se stará David Trojan.
  • - 24.2. Výroční schůze ZO za účasti 8 členů.

 • Hospodaření ZO ČSOP:
  • Celkové příjmy: 37.405,34 Kč
  • Složení příjmů:

  • - Členské příspěvky 2.400,-

   - Dar p. Voráčka a jeho Nadace pro obnovu a rozvoj 35.000,-

   - Úroky z vkladů 5,34,-
  • Celkové výdaje: 38.324,- Kč
  • Složení výdajů:

  • - Výdaje na naučnou stezku 25.000,-

   - Převod části daru Nadace pro obnovu a rozvoj na podporu MOP Stopa 10.000,-

   - Provozní režie 448,-

   - Odvody členských příspěvků 2.400,-

   - Služby 476,-

   Výsledek hospodaření je – 918,66 Kč. Tato ztráta je způsobena režijními náklady ZO a dále nezbytnými službami (náklady na doménu www.stopa-csop.cz, nájem účetního programu Money).
   Děkujeme tímto panu Voráčkovi a jeho Nadaci pro obnovu a rozvoj za podporu našich aktivit týkajících se naučné stezky Klánovickým lesem a podporu práce s dětmi v MOP Stopa.

Naši sponzoři a dárci:
Ing. Michal Voráček a jeho Nadace pro obnovu a rozvoj Na závěr děkujeme všem členům naší organizace za nezištnou pomoc při práci. Jedná se především o Petru Fišerovou, která pomáhala s vedením MOP Stopa a s přípravou a vedením tábora, dále o Miladu Teubnerovou, Davida Salova, a Davida Trojana, kteří pomáhali s vedením tábora. Zvláštní dík patří Davidovi Trojanovi za pomoc s údržbou naučné stezky.

V Praze dne 13.1.2015

Ing. Petr Macháč
hospodář ZO
Mgr. Marie Macháčová
statutární zástupce ZO


Výroční zpráva Mladí ochránci přírody, Stopa za rok 2014

Kontakt: Členská základna:
 • 2 členové starší 18 let
 • 32 dětí v prvním pololetí roku 2014, 21 dětí od podzimu 2014
Činnost v roce 2o13:
 • 1. Hlavní oblast činnosti:
  • Naše organizace si jako organizační jednotka Mladých ochránců přírody dala za cíl práci s dětmi a mládeží, mimoškolní výchovu a vzdělávání zaměřené na poznávání přírody a turistiku.
  • Naše činnost s dětmi vycházela z pravidelných schůzek konaných vždy v pondělí od 16.30 hod. Základní snahou vedoucích je činnost v přírodě – v Klánovickém lese, schůzky v propůjčené třídě ZŠ Klánovice pořádáme jen za nepříznivého počasí. Neodradí nás ani tma v zimním období a divoká prasata, kterými se to v našem lese jen hemží – máme statečné děti, které je zaženou. V roce 2014 jsme s dětmi absolvovali 31 schůzek a krátkých víkendových akcí. Základem schůzek byly hry a soutěže zaměřené na poznávání přírody. Dále jsme byly na pěti jednodenních výletech, na dvou víkendových výjezdech, na letním táboře a koncem listopadu se 7 našich dětí zúčastnilo výukového pobytu na Chaloupkách.
  • Ve školním roce 20013/2014 byla pro děti organizována celoroční hra o Stopy. Děti dostávaly za splnění různých úkolů či za účast na vybraných akcích Stopy – kartičky s fotografiemi z činnosti oddílu s bodovou hodnotou (1 – 3 body), kterých bylo 21 - celkem se jednalo o 44 bodů. Závěrem školního roku byl pro děti, které získaly minimálně 26 bodů, připraven za odměnu jednodenní tajný výlet. Tato bodová hladina byla nastavena tak, aby děti, které se pravidelně zúčastňují činnosti oddílu, neměly problém s účastí na tajném výletě, pro děti chodící jen občas je to však pobídka k intenzivnější práci. Ve školním roce 2014/15 jsme pro děti též připravili celoroční hru. Jako odměny za splnění úkolů děti získávají opět kartičky. Koncem školního roku opět bude na úspěšné děti čekat tajný výlet za odměnu.
  • - 12.1. První významnou akcí byl tradiční novoroční výlet po trase naučné stezky Klánovickým lesem. Cestou si děti připravovaly na lihových vařičích čaj a polévky. Výlet jsme absolvovali za pěkného zimního počasí. Výletu se zúčastnilo 19 dětí a 2 vedoucí.
  • - V lednu a začátkem února jsme pracovali ve škole s mapami. Děti se při těchto aktivitách učí zacházet s mapou a buzolou což je důležité pro pobyt v přírodě.
  • - 8.2. Výlet do Srbska za netopýry. Ráno jsme vlakem dojeli do Srbska a šli jsme se s paní Andrejskovou podívat na Alkazar do štol na netopýry. Prohlídka štol byla velmi zajímavá. Odpoledne jsme pak za pěkného předjarního počasí šli kolem Kubrychtovy chaty na Karlštejn. Vlakem jsme se vrátili do Klánovic. Výletu se zúčastnilo 13 dětí a 3 vedoucí.
  • - 15.2. Čištění ptačích budek v lese za účasti 9 dětí a 2 vedoucích. Tato akce je zaměřena na zkvalitnění hnízdících možností pro zpěvné ptactvo v našem lese.
  • - 31.3. Čištění studánky v lese, kdy děti zbavují bláta, klacků a starého listí studánku v západní části Klánovického lesa. Akce se zúčastnilo 20 dětí a 3 vedoucí.
  • - 5.4. Hledání jara na výletě do Čelákovic. Sraz a konec výletu byl netradičně v Čelákovicích na náměstí. Sešlo se zde 10 dětí a 2 vedoucí. S dětmi jsme šli podél starého ramene Labe k přívozu, po kterém jsme se přeplavili na Grado. Prošli jsme chatovou osadou a lužními lesy jsme došli k sousoší sv. Václava. Dále jsme pokračovali do Káraného, cestou jsme si zahráli hru sbírání lístečků. V Káraném jsme přešli po lávce Labe, občerstvili se v restauraci a vrátili se do Čelákovic. Celý výlet proběhl za pěkného počasí.
  • - 26. a 27.4. Pražské kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka v botanické zahradě v Tróji. V sobotu byla soutěž pro mladší a nejmladší kategorii. V nejmladší kategorii získali Adam Bednář a Filip Komárek druhé místo. Mladší děti se umístili až na předposledním místě. V neděli byla soutěž organizovaná pro starší děti (7. – 9. třída). Z devíti družstev jsme získali 7. místo. Celkem se soutěže zúčastnilo 15 dětí a 2 vedoucí.
  • - 5.5. Úklid lesa na trase naučné stezky. Akce se zúčastnilo 25 dětí, 3 vedoucí a 10 studentů ze SOU Vysočanská pod vedením prof. Martiny Prknové. Šli jsme po třech trasách (1. trasa směrem na Štramberk a podél trati k nádraží, 2. trasa vedla západní částí lesa přes Placiny a Nové Dvory, 3. trasa po kraji lesa směrem k fotbalovému hřišti a po žluté turistické značce směrem k nádraží). Množství odpadků v lese mírně ubývá, vysbírali jsme 10 pytlů směsného odpadu a několik větších kusů železa. Pytle s odpadem odvezli pracovníci MČ Klánovice.
  • - 8. – 11. 5. Výjezd oddílu do Janova nad Nisou, ubytováni jsme byli v turistické chatě ATOM. První den odpoledne jsme se s dětmi prošli po Janově a zajistili si nákupy v prodejně potravin. V pátek jsme pak vyrazili za nepříliš pěkného počasí (větrno a mlhavo) na celodenní výlet. Vystoupali jsme k rozhledně Bramberk, která byla zavřená. Přes Horní Maxov jsme pak došli k rozhledně Slovanka, která je otevřená trvale, pro teplé občerstvení jsme však museli sejít do Louček. Do Janova jsme se pak vrátili po modré turistické značce. Večer jsme dětem uvařili tradiční špagety se sýrem a hráli jsme různé hry. Děti zaujaly šachy. V sobotu jsme pak vystoupali po žluté turistické značce až k rozhledně Královka. Počasí bylo pěkné a vyhlídka z rozhledny stála za to. Odpoledne jsme sešli do Bedřichova a dále přes vrchol Maliník a po zelené turistické značce přes Vysoký hřeben zpět do Janova. Večer čekala děti výborná bramboračky s chlebem a zase drobné hry. V neděli jsme pak uklízeli a jeli vlakem domů. Výletu se zúčastnilo 12 dětí a 4 vedoucí.
  • - 18.5. Účast na Běhu naděje – značení a odznačování 2 běžeckých tras se zúčastnilo 11 dětí a 1 vedoucí.
  • - 25.5. Akce Les plný zvířátek pro děti z mateřské školky. Z naší strany se na přípravě podílelo 23 dětí z oddílu včetně tří dospělých. Naše děti si připravily pro malé děti na 7 stanovištích různé jednoduché soutěže a úkoly z oblasti ekologie a poznání přírody. Menší Stopáci pak vodili malé děti po skupinkách po trase. Na každém stanovišti na ně čekala drobná sladká odměna, na konci pak diplom a malý dárek. Dílčím nedostatkem akce byla menší účast malých dětí (cca. 30). Tento fakt byl způsoben tím, že si Mateřská škola Klánovice na stejný termín naplánovala celodenní výlet, i když jsme pana ředitele Žáka s dostatečným předstihem informovali o naší akci, která byla zaměřena především na děti z MŠ.
  • - 21.6. Tajný výlet byl letos velmi pěkný a zajímavý. David s Miladou nás svými dopisy dovedli k elektrárně Štěchovice, kde jsme měli domluvenou prohlídku. Děti měly možnost si prohlédnout celou elektrárnu s fundovaným doprovodem a informacemi o historii elektrárny a o funkci jednotlivých zařízení. Odpoledne jsme absolvovali naučnou stezku Svatojánské proudy ze Štěchovic přes trampskou osadu Ztracenka až k Slapské přehradě do Nových Třebenic. Cesta nad řekou byla velmi pěkná. Na výlet dostalo pozvánku 18 dětí, které získaly potřebný počet bodů, výletu se však zúčastnilo pouze 13 dětí.
  • - 28.6. – 6.7. Tábor ve středisku ekologické výchovy Chaloupky o.p.s., Kněžice za účasti 24 dětí a 5 vedoucích. 4 družiny dětí vedli David Salov, David Trojan (během orientačního výletu Davida, který nebyl ještě plnoletý, zastupoval Petr), Petra a Milada. Maruška se starala o potraviny a zdravotnictví a Petr byl hlavním vedoucím. Táborem provázela děti celotáborová hra připravená Davidem Trojanem, která byla opět zaměřena na taktický nákup částí měst a vesnic s cílem získat co největší bodovou hodnotu všech nakoupených dílů. Při nevhodně zvolené taktice se dalo ovšem prodělat. Družiny dětí se hned od začátku zapojily do plnění úkolů táborové hry. Jedním z prvních úkolů bylo hledání znamení na historických památkách při našem prvním výletu do Brtnice. Dalším z úkolů bylo absolvování celodenní orientační hry, kdy družiny cestou hledaly pomocí azimutů dopisy, které je zavedly až do městečka Okříšky. Nemalým oříškem byly soutěže zaměřené na poznávání přírody (stromů a bylin), ale i znalosti mapy a topografie. Tyto znalosti pak družiny využily při celodenním výletu, kde dostaly zadaný cíl, kam musely dojít s využitím mapy. K poznávání přírody patřilo i pravidelné ranní krmení zvířat a drůbeže na středisku včetně návštěvy farmy. Děti samozřejmě nečekaly jen samé poznávací soutěže, ale i řada her jak v přírodě, tak i ve vlastní budově Chaloupek. Zde jsme měli k dispozici velkou společenskou místnost, půdní hernu a jídelnu. Tyto prostory nám umožnily za deštivého počasí přípravu her. Snad nejzdařilejší hra v budově měla název Byrokracie. Děti při této hře procházely řadou fiktivních úřadů, kde musely zdolávat úskalí v podobě úředníků s cílem získat občanství České republiky. Z venkovních her se pak jednalo o Pohádkový les, kde se děti střetávaly s pohádkovými bytostmi po cestě za pokladem. Mezi další oblíbené hry patří Pošty, Potravní řetězce a některé další hry. Výsledky her se družinám započítávaly do táborové hry. Turistickým vyvrcholením táboru byl celodenní výlet do údolí říčky Brtnice a prohlídka zříceniny hradu Rokštejn. Táborová hra končila poslední den táborovým ohněm, od kterého nás zahnal déšť. Naštěstí přestalo do tmy pršet a družiny dětí mohly vyběhnout do lesa a pátrat po pokladu, který byl odměnou za výsledky v celotáborové hře.
  • - 1.9. První schůzka ve školním roce 2014-2015. Nový školní rok jsme zahájili se 17 dětmi, postupně se počet dětí zvýšil na 21. Úbytek dětí byl způsoben především přechodem řady dětí na střední školy.
  • - 3.9. – Účast na akci Veletrh kroužků pořádaném na hřišti ZŠ.
  • - 17. – 19.10. Víkendový výlet do kempu Sedmihorky. V pátek večer jsme do kempu přijeli poměrně pozdě a navíc trochu pršelo, takže jsme na obvyklou procházku do skal nešli. Druhý den bylo pěkné podzimní počasí, takže jsme vyrazili vlakem na Malou Skálu. Děti jsme vytáhli brutálním kopcem až na skalní město Kalich, kde jsme prošli skalními bludišti a navštívili krásné vyhlídky nad údolím řeky Jizery. Odpoledne jsme sešli zpět do Malé Skály kolem Suchých skal a vrátili se vlakem do Sedmihorek. Po klasických špagetách k večeři Petr vytáhl kluky do skal k Majáku. Byla však opravdu tmavá noc a podařilo se nám trochu zabloudit, takže jsme se raději vrátili stejnou cestou do kempu. V neděli jsme šli kolem hradu Valdštejna na vyhlídku Hlavatice a zpět do Sedmihorek a vlakem domů. Výletu se zúčastnilo 14 dětí a 3 vedoucí.
  • - 24. – 28.11. Účast 7 našich dětí a Davida Trojana na výukovém programu ve středisku ekologické výchovy Chaloupky. Akci pořádala Maruška Macháčová se svojí třídou a děti ze Stopy se k této akci připojily. Vedle našich dětí se na pobytu zúčastnila Soňa Jelínková jako vedoucí. Během pobytu si děti vyzkoušely řadu zimních aktivit (pečení chleba, kácení stromů, práce na statku – krmení zvířat, výrobu másla a jogurtu, staré dětské hry apod.). Další náplní byly hry, soutěže, hraní divadla, noční stezka odvahy a závěrečná konference, kde skupinky dětí prezentovaly dílčí aktivity, které během pobytu poznaly.
  • - 8.12. - Mikulášská schůzka spojená s pečením perníčků, výrobou drobných ozdob z pedigu. Toto vše se odehrávalo v bytě Fišerů za účasti 25 dětí
  • - 15.12. Stezka odvahy v lese. 10 dětí absolvovalo trasu bez baterek lesem. Všechny i ty nejmenší děti šly samy za poměrně temné noci.
  • - 20. 12. - Krmení ptáčků a zvířátek v lese je již dlouhá léta tradičně poslední akcí Stopy na konci kalendářního roku. Akce se zúčastnilo 11 dětí z oddílu, jejich sourozenci a rodiče. V lese jsme vyvěsili 5 krmítek a nasypali drobné zvěři řadu pochoutek.

 • Hospodaření MOP:
  • Celkové příjmy: 128.098,44
  • Složení příjmů:

  • - Členské příspěvky 6.500,-

   - Účastnické poplatky dětí na akce 79.400,-

   - Úroky z vkladů 2,44,-

   - dotace a dary pro činnost s dětmi:

   - MČ Klánovice 13.000,-

   - MHMP přes organizaci MOP: tábor 8.100,-

   víkendové akce 3.720,-

   - Nadace pro obnovu a rozvoj (přes ZO ČSOP 01/91) 10.000,-

   - MŠMT přes organizaci MOP tábor 3.656,-

   víkendové akce 3.720,-
  • Celkové výdaje: 124.145,-
  • Složení výdajů:

  • - nákup materiálu pro děti 6.845,-

   - ubytování na akcích 46.980,-

   - nákup potravin na akcích 45.861,-

   - doprava na akce 17.947,-

   - vstupné na akcích a programy pro děti 6.125,-

   - režie organizace 387,-

   Výsledek hospodaření je 3.953.44 Kč. Kladný výsledek hospodaření je dán příjmem příspěvků od dětí, které použijeme jako finanční zajištění možných budoucích ztrát či krytí záloh na dotace či projekty, které můžeme získat až v průběhu či koncem roku.

   Děkujeme tímto všem našim dárcům a sponzorům za podporu naší činnosti. Jedná se o Městskou část Praha Klánovice, Magistrát hlavního města Prahy, Nadaci pro obnovu a rozvoj pana Voráčka a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Dále děkujeme vedení organizace Mladí ochránci přírody za jejich podporu naší činnosti s dětmi. V neposlední řadě chci jako statutární zástupce naší organizace Mladí ochránci přírody Stopa poděkovat za nezištnou pomoc při vedení oddílu dětí Petře Fišerové, Davidu Trojanovi, Marii Macháčové a dalším členům ZO ČSOP 01/91.

V Praze dne 15.1.2015

Ing. Petr Macháč
hospodář ZO


poslední změna: 12. října 2o16  |  jste návštěvník číslo: 387633o    
webmaster: Capy  |  design: Ange Advertising creation 2oo3